logo klor bez tla

,

RODO

Informacja na temat prywatności podczas nauki zdalnej
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 i 2 ORAZ ART. 14 RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji
Klauzula informacyjna dla uczniów/wychowanków i rodziców – po przyjęciu
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla pracowników
Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu
Klauzula informacyjna dla kontrahentów
Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

 

 

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach

Sebastian Kępka
e-mail: iod.jadow @edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.
Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:
1. Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781 z zm.).
3. Zarządzenie nr 18/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach  z dnia 13.08.2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  

trzymaj1

 

psia1

 

  

gang1