logo klor bez tla

,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Urlach ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

   1. nauczyciel wychowania fizycznego – niepełny wymiar (zgodnie z organizacją roku) zatrudnienie od 1 września 2015 r. na podstawie umowy o pracę .
   2. psycholog – niepełny wymiar (zgodnie z organizacją roku) zatrudnienie od 1 września 2015 r. na podstawie umowy o pracę .
I. Wymagania niezbędne:
   1. Wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym.
   2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
   3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
   4. Obywatelstwo Polskie.
   5. Nieposzlakowana opinia.
II. Wymagania podstawowe:
   1. Łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość, podzielność uwagi połączona z umiejętnością koncentracji
   2. Otwartość na nowatorskie, niestandardowe metody pracy z dziećmi
   3. Komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność, kreatywność, inicjatywa, umiejętności organizacyjne
III. Mile widziane:
   1. Umiejętność obsługi komputera.
   2. Zainteresowania i umiejętności, które można wykorzystać w pracy z dziećmi.
   3. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe.
Wymagane dokumenty:
   1. List motywacyjny lub podanie o zatrudnienie oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
   2. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   3. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
   4. Kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego.
   5. Kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy.
   6. Oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie.
   7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie.
   8. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. do godz. 14.00 pod adresem: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Urlach, Ulm Żwirki i Wigury 4, 05-281 Urle lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 256754915. Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przekazana kandydatom i umieszczona na stronie internetowej szkoły www.spurle.pl.

                                                                                                 Dyrektor ZSP w Urlach 
                                                                                                      Aniela Dobosiewicz

biplog